Výkupní cena – pouze pro instalace zhotovené do 31.12.2013

Všechna elektrická energie vyrobená fotovoltaickými zařízením je dodávána do rozvodné sítě za stanovenou tzv. výkupní cenu.

Ze zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy připojit fotovoltaický systém do sítě a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit zák.č. 165/2012 Sb. (Zákon o podporovaných zdrojích energie) . Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem.  V roce 2013 je výkupní cena stanovena na 3,41Kč/kWh pro fotovoltaické systémy do výkonu 5 kWp a 2,83Kč/kWh pro systémy o výkonu od 5kWp do 30kWp. Tato cena bude vyplácena po dobu následujících 20 let a poroste v závislosti na růstu indexu cen průmyslových výrobců – index PPI v rozsahu 2 až 4% ročně.

Př. – investor se rozhodne uvést do provozu systém v roce 2013 a zvolí systém výkupních cen. Pro daný rok uvedení systému do provozu je platná cena 3,41 Kč/kWh. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby, čili „průmyslová inflace“).

Nevýhodou systému výkupních cen je nutnost uhrazení poplatku provozovateli distribuční soustavy za vznik nového odběrného místa v ceně 500,-Kč za každou A hlavního jističe. Dále jsou s tímto typem připojení spojeny vícenáklady na vybudování nového odběrného (vedení kabeláže na hranici pozemku, výstavba nebo rozšíření elektroměrového rozvaděče).